HearthStone

Usprawnienia Systemu Rankingowego, Znacz?ce Nerfy i Wielki Giveaway Pakiet?w!

No troch? si? ostatnio wydarzy?o wi?c zacznijmy od pocz?tku:

  1. Zmiany w systemie rankingowym. O co chodzi i kiedy wejd? zmiany? Zmiany wejd? do gry na pocz?tku marcowego sezonu. Od tego czasu ka?da ranga b?dzie liczy?a 5 gwiazdek, a gracze na koniec sezonu b?d? spada? o 4 rangi. Om?wi? to na przyk?adzie: je?eli ko?czysz sezon z 15 rang? to nast?pny sezon zaczniesz w 19, je?eli sko?czysz w legendzie to zaczniesz od 4., itp. Moim zdaniem te zmiany b?d? najbardziej istotnie w ni?szych rangach, ale dla lepszych graczy zmiany s? r?wnie? bardzo korzystne. W ni?szych rangach pojawi si? mniej silnych talii przez co nie b?dzie sytuacji, ?e nie damy rady nic wygra? przez pierwsze dni nowego sezonu. Natomiast lepsi gracze nie b?d? musieli nadrabia? tak du?o meczy aby wr?ci? do swojej pozycji.

2. Nerfy:

  • Bonemare (Ko?ciana mara) – teraz jej koszt wynosi 8 a nie 7
  • Patches the pirate (Kaprawe Oczko) – traci szar??
  • Raza the Chained (Raza Sp?tany) – teraz okrzyk bojowy do ko?ca gry b?dzie kosztowa? 1 a nie 0
  • Tunelowy czerw – teraz jego atak wynosi 2 zamiast 5

3. Wielki giveaway od blizzarda. ??czna pula nagr?d to 183 000 pakiet?w. Co zrobi?, aby wzi?? udzia? w losowaniu? Od 1 lutego godz. 18:00 do 14 lutego godz.18:00 b?dziemy otrzymywali daily questy, za wykonanie kt?rych otrzymamy ?etony (max. ilo?? ?eton?w na jedno konto to 14 i 1 w ci?gu jednego dnia, co oznacza, ?e musimy wykonywa? te questy codziennie). Im wi?cej ?eton?w tym nasza szansa na wygran? ro?nie. Nagrody:

  • Jedna osoba otrzyma 3000 pakiet?w oraz zestaw akcesori?w powi?zanych z gr? hearthstone
  • 1000 os?b otrzyma 30 pakiet?w (10 z C&C, 10 z Frozen Thron’u i 10 z Un’Goro)
  • 50 000 graczy otrzyma 3 pakiety

My?l?, ?e warto wzi?? udzia? w tym evencie

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

Więcej !

Obserwuj Mnie:
WWWFacebookSteamInstagramTwitterYouTube

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

%d bloggers like this: