Counter Strike Global OffensiveDeadly PhoenixE-SportWywiady

WYWIAD!!! Eldiabloss – za?o?yciel i w?a?ciciel Deadly Phoenix!!!WYWIAD!!! Eldiabloss – założyciel i właściciel Deadly Phoenix!!!

Za?o?? si? ?e ponad po?owa os?b, kt?re to czyta nie zna ani Eldiablossa, ani Deadly Phoenix. Nigdy nie przeprowadza?em ?adnego wywiadu wi?c prosz? o wyrozumia?o??. Tak?e zaczynajmy!!!

Wsp??pracuj? ju? z Adamem Karczewskim czyli Eldiablossem ponad p?? roku. 21 Letniemu w?a?cicielowi Deadly Phoenix najwi?cej czasu zajmuje praca i E-sport. Dla siebie ma ma?o czasu. Wychodzi natomiast z za?o?enia, ?e tylko ci??k? prac? mo?na co? osi?gn??. Interesuje si? sztukami walki, a od 5 czy 6 lat E-sportem.

Nie ka?dy Ci? mo?e zna?, ale po wst?pie ju? pewnie troch? powiedzia?em o twojej osobie. Teraz pytanie. Sk?d pomys? na za?o?enie organizacji?

By?em w zarz?dzie organizacji ILG, gdzie pozna?em od ?rodka, jak to wszystko wygl?da. P??niej zosta?em przechwycony przez organizacj? 1stCav. By?a ona do?? wa?na dla mnie, z tego powodu, ?e tam w pewien spos?b pozna?em od strony organizacyjnej, jak dzia?a oraz jak wygl?da prowadzenie czego? takiego na Polskiej scenie.?Pocz?tkowo by?em tam tylko graczem i kapitanem jednego z czterech sk?ad?w. Po pewnym czasie zosta?em wci?gni?ty do sztabu (w innych organizacjach nazywa si? to zarz?dem), gdzie?mega?du?o si? dowiedzia?em. Sporo rzeczy mi si? tam jednak nie podoba?o ? cz??ciowo zosta?y one naprawione, ale nadal jest tam sporo niedoci?gni??, kt?re?po prawie roku, nie zosta?y wyeliminowane.?Efektem tego, by?o moje przej?cie do organizacji Sfraguj.Pl. Dobrze jednak wspominam 1stCav, bo sporo mi pokaza?. Uda?o mi si? nawet zrobi? tam projekt turnieju charytatywnego, kt?ry realnie komu? pom?g?. W Sfraguj mia?em dobry kontakt z w?a?cicielem, ale brakowa?o mi tam osoby, kt?ra wszystko zaplanuje i zrobi. W tym czasie, a dok?adniej w okresie od czerwca do sierpnia, pozna?em sporo os?b z polskiej sceny jak i zagranicznej. Powiedzia?y mi one sporo o organizacjach esportowych. Dzi?ki tej wiedzy oraz dzi?ki moim wsp??pracownikom, du?o mog?em zrobi?. Wtedy postanowili?my zrobi? w?asn? organizacje.

Wiedz?c ju? dlaczego za?o?y?e? swoj? organizacj?, chcia?bym zapyta? sk?d nazwa Deadly Phoenix i logo fenixa?

Przez prawie dwa miesi?ce by? problem z wymy?leniem dobrej nazwy. Niestety, jest tyle pseudo organizacji/team?w, ?e wi?kszo?? nazw umar?o ? ale nadal s??zaj?te. Poprzez burze m?zg?w powsta?a nazwa: Deadly Phoenix.

Teraz wejd? troch? w szyki organizacji. Jak ona dzia?a i ile os?b w niej pracuje i gra?

W mojej organizacji pracuj? 4 osoby , oraz gra 15 zawodnik?w. Organizacja dzia?a podobnie do innych , jest zarz?d kt?ry pomaga mi prowadzi? DP. Ka?dy za co? odpowiada , s? zawodnicy, kt?rzy maj? za zadanie wygrywa? PCW czy turnieje, wsp??pracownicy m.in. ProGamesTv.PL, kt?ry da? nam stref? na ts3 i serwery cs:go, a zarz?d i personel ma obowi?zek zaj?? si? reszt?.

Dzia?anie organizacji zosta?o odkryte. Masz jakie? korzy?ci z prowadzenia DP?

Nie, robi? to tylko po to aby do?o?y? cegie?k? do E-sportu oraz da? mo?liwo?? rozwoju m?odym graczom czego nie daj? inne organizacje.

Opowiedz co? o swoich wsp??pracownikach i graczach

S? to osoby z du?? wiedz? i potencja?em. Ka?dy mo?e co? zrobi?, za?atwi?. Bez nich organizacja by nie powsta?a i nie mog?aby dzia?a?. Nie licz? si? tylko fani i gracze. Bardzo wielu ludzi zapomina, ?e ka?da organizacja sk?ada si? z 3 filar?w, kt?rymi s?: personel, gracze oraz fani. Ka?dy z graczy jest zadowolony z warunk?w . Z zarz?du wszyscy ci??ko pracuj? na nasz wsp?lny sukces.

Przez jaki? czas by?o pusto w sk?adach, dlaczego?

By?o to z powodowane rekrutacj? aby wybra? najlepszych do naszej organizacji.

Zajmujesz si? tylko swoj? organizacja, czy grasz dla swojej czy jakiej? innej?

Tak , obecnie gram dla swojej dru?yny w najbli?szym czasie zostan? og?oszone nasze pe?ne sk?ady.

Przejd? teraz bardziej do mojej marki, dlaczego wybra?e? ProGamesTv.PL jako wsp??prac??

Jest to m?j dawny znajomy, wiedzia?em, ?e prowadzi w?asnego ts?a i mogli?my nawi?za? wsp??prac?. Ostatnim czasem otworzy? serwery cs:go, dzi?ki czemu organizacja ma gdzie trenowa? i gra? sparingi.

Jaki jest polski E-sport i co by? w nim zmieni??

Community. Jest bardzo du?o s?abych/?rednich graczy, kt?rzy np. szukaj? PCW top, a graj? jak medium. Uprzedzanie innych przed dan? ekip? lub organizacj?. Wypowiadanie si? na jej temat, mimo ?e nic si? o niej wie, zamiast pozwoli? aby dana osoba sama pomy?la?a i zdecydowa?a. Co? co mnie najbardziej boli, to takie dziecinne komentowanie, czy te? pisanie fake news?w, przez r??ne osoby pod postami na serwisach typu Allplay. Inn? rzecz? jest to, ?e nasze community woli odej?? od teamu, ni? z nim porozmawia?. Szuka si? od razu zespo?u na poziomie: Pride, Izako boars, Ago Gaming, nawet wtedy, gdy zawodnicy graj? jak przeci?tne LEM-y lub Globale.

Wzorowanie na innych graczach? Wypowiedz si? na ten temat.

Wzorowanie si? na kim? jest bardzo dobrym podej?ciem, je?eli chodzi o sam? gr?. Sam wzoruj? si? na takich graczach jak: Fallen czy Device. Dzi?ki temu, ?e widz? jak graj?, podpatruj? ich zachowanie i ciekawe zagrania. Ka?dy ma jednak sw?j m?zg i charakter, wi?c powinien zachowywa? si? po swojemu, a nie na?ladowa? kogo? innego w 100%. Jak na?ladujesz prosa, kt?ry dostanie vaca, to te? za?atwiasz sobie bana?

Jakie macie plany na 2018 rok?

Nie odpowiem Ci teraz na to pytanie.

DosiadSquad chcia?by zagra? z wami PCW, planujecie to ?

Nie, ale je?eli ze chc? to czemu nie . My nie boimy si? nikogo, a przegra? 16-0 czy wygra? 16-0 to nic wielkiego. Wa?ne co z tego meczu si? wyci?gnie. Tylko niech powiedz? na kt?ry sk?ad bo mamy 3 dywizje!

Ostatnie pytanie, Kogo pozdrawiasz?

Ca?? organizacj? Deadly Phoenix oraz naszych fan?w i ProGamesTv.PL

Dzi?kuj? Ci za udzielenie wywiadu i powodzenia w prowadzeniu organizacji! Zapraszamy oczywi?cie was do zajrzenia do nich na FB!!! Wkr?tce mo?e nam?wi? jakiego? gracza DP na wywiad. Mam nadziej? ?e wywiad wam si? podoba? i czego? si? dowiedzieli?cie. Co mo?na poprawi?? Co doda?? Piszcie! Pami?tajcie, ?e ca?y czas szukamy redaktor?w!!!

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

Więcej !

Obserwuj Mnie:
WWWFacebookSteamInstagramTwitterYouTube

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

%d bloggers like this: